Общо събрание

Чл.24. Общото събрание  е колективен върховен орган на Клуба, в което участват всички членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.  25.(1) Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава на Клуба;
 2. Приема вътрешни актове за организацията и дейността на Клуба;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. Избира Председател на Управителния съвет, който е и Председател на Клуба;
 5. Взема решения за създаване на други вътрешни органи на Клуба, определя броя на членовете им и приема правилата за тяхната работа;
 6. Приема основните насоки и програми за дейността на Клуба;
 7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Клуба;
 8. Приема и одобрява бюджета и спортния календар на Клуба;
 9. взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Клуба, с мотивирано решение, когато е в полза на:
 • лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 • (изм. на 16/11/2015г.) лица, били в състава на управителните му органи до 2 (две) години преди датата на вземане на решението;
 • юридически лица, финансирали организацията до 3 (три) години, преди датата на вземане на решение;
 • юридическите лица, в които посочените лица в първо и второ изречение са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 • (изм. на 16/11/2015г.) политически партии, както и всякакви други политически организации и форми на политически обединения, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.
 1. Приема отчетите и доклада на Управителния съвет и другите органи на Клуба за дейността им, както и ги освобождава от финансова отговорност за отчетния период;
 2. Одобрява годишния счетоводен отчет на Клуба;
 3. Отменя решенията на другите органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;
 4. Взема и други решения, предвидени в устава.

 (2)  Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на Клуба, дори и да не са присъствали на заседание, както и за тези, които са гласували различно от приетото решение.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Клуба или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от вземането на решението.

Съгласно Устав на СК „Левски – Спорт за всички“

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!